🚘Doprava pouze za 49 Kč!🚘

Podmínky soutěže

Tvůj nákup na náš účet!

 I. Úvodní ustanovení

 • 1.1
  Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových serverech Pořadatele.
 • 1.2
  Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele

II. Definice použitých pojmů

 • 2.1
  Pořadatelem je společnost ELATKY s.r.o., se sídlem Na Parkánech 394/6, 390 01 Tábor, IČ: 19833121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Českých Budějovicích, C 33590/KSCB.
 • 2.2
  Servery Pořadatele jsou webové servery: www.elatky.cz
 • 2.3
  Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována na příslušném serveru v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • 2.4
  Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.
 • 2.5
  Výhercem Soutěže je Uživatel, který bude vylosován Pořadatelem na sociálních sítích (Facebook a Instagram). Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.
 • 2.6
  Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru / serverech, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.
 • 2.7
  Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
 • 2.8
  Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. Obecná pravidla

 • 3.1
  Soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
 • 3.2
  Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
 • 3.3
  Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 • 3.4
  Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serverech Pořadatele.
 • 3.5
  Soutěžící se do Soutěže zapojí po své registraci ve Věrnostním programu a se svou řádně zaplacenou objednávkou a tím se stává aktivním Soutěžícím.
 • 3.5.1
  Soutěžící je povinen nakoupit v hodnotě nad 1 000 Kč (bez dopravy a způsobu platby), do hodnoty 10 000 Kč a tím se stává aktivním Soutěžícím.
 • 3.6
  Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to odesláním slevového kódu v hodnotě objednávky Výherce - pro použití pro další objednávku, e-mailem (dárkový poukaz a slevový kupón). Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.
 • 3.7
  Záruka na výhry není poskytována. S tímto je Soutěžící srozuměn.
 • 3.9
  Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

 • 4.1
  Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
 • 4.2
  Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.
 • 4.3
  Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
 • 4.4
  Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.
 • 4.5
  případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.
 • 4.6
  Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.
 • 4.7
  Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

 • 5.1
  Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na jednom ze Serverů Pořadatele.
 • 5.2
  Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
 • 5.3
  Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje

 • 6.1
  Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 • 6.2
  Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s ELATKY s.r.o. (např. daná organizace či osoba nevyhlašuje společně s ELATKY s.r.o. příslušnou soutěž). Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.
 • 6.3
  Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

 • 7.1
  Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • 7.2
  Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.
 • 7.3
  Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.4.2024.